SBN#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_sbn.gif 1 08:00#7/17 хөтөлбөр 20:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 16:30#7/17 хөтөлбөр 18:25#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 135,136-р анги 10:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 11:00#7/17 хөтөлбөр 09:00#"Гар утас" УСК 18:55#NOTS үзүүлж байна. 14:30#7/17 хөтөлбөр 16:00#"Дэлхийн чимээ" энтертайнмент мэдээ 12:45#Осмо:Хашаа 13:00#13 цагийн мэдээ 07:00#7/17 хөтөлбөр 08:45#Осмо:Хашаа 13:30#"Миний гэр" теле цуврал 133,134-р анги 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 8-р анги 21:30#Радио ток шоу: "Бид 4" хамтлаг 22:30#"Зөнч" ОАК 2-р бүлгийн 13-р анги 00:00#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги 06:30#SBN news: Тойм хөтөлбөр 12:00#"Зөнч" ОАК 2-р бүлгийн 12-р анги 15:30#"Учиртай гурван монгол" танин мэдэхүйн цэнгээнт нэвтрүүлэг 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 27,28-р анги 23:30#Үдшийн мэдээ 07:30#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 7-р анги 2 13:30#"Миний гэр" теле цуврал 135,136-р анги 15:30#"Х35" кино мэдээллийн хөтөлбөр 11:00#Радио ток шоу: "Бид 4" хамтлаг 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 29,30-р анги 08:00#7/17 хөтөлбөр 14:30#7/17 хөтөлбөр 09:00#7/17 хөтөлбөр 20:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 21:30#"Манай аялгуу" урлагийн төсөл 05:30#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 22:30#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 1-р анги 12:00#"Зөнч" ОАК 2-р бүлгийн 13-р анги 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 137,138-р анги 00:00#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги 09:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 9-р анги 07:30#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 8-р анги 18:25#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 12:45#Осмо:Орон сууц зарах түрээслэх 18:55#NOTS үзүүлж байна. 13:00#13 цагийн мэдээ 16:30#7/17 хөтөлбөр 23:30#Үдшийн мэдээ 07:00#7/17 хөтөлбөр 08:45#Осмо:Орон сууц зарах түрээслэх 10:00#7/17 хөтөлбөр 3 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 139,140-р анги 12:45#Осмо:Үл хөдлөх хөрөнгө 22:30#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 2-р анги 07:00#7/17 хөтөлбөр 20:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 00:00#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги 07:30#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 9-р анги 10:00#7/17 хөтөлбөр 12:00#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 1-р анги 08:00#7/17 хөтөлбөр 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 10-р анги 13:30#"Миний гэр" теле цуврал 137,138-р анги 09:00#7/17 хөтөлбөр 21:30#"Уруулын будаг" дэгжин шоу 23:30#Үдшийн мэдээ 15:30#"Цоморлиг" теле сэтгүүл 16:30#7/17 хөтөлбөр 09:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 31,32-р анги 18:55#NOTS үзүүлж байна. 11:00#"Манай аялгуу" урлагийн төсөл 13:00#13 цагийн мэдээ 14:30#7/17 хөтөлбөр 08:45#Осмо:Үл хөдлөх хөрөнгө 18:25#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 05:30#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 4 08:45#Осмо:Орон сууц зарах түрээслэх 15:30#Нууц: Ким Жон Ил 16:30#7/17 хөтөлбөр 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 33,34-р анги 21:30#Ялалтын шоу 18:25#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 23:30#Үдшийнмэдээ 09:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 11:00#"Уруулын будаг"дэгжин шоу 14:30#7/17 хөтөлбөр 18:55#NOTS үзүүлж байна. 22:30#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 3-р анги 12:00#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 2-р анги 10:00#7/17 хөтөлбөр 07:30#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 10-р анги 12:45#Осмо:Орон сууц зарах түрээслэх 00:00#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 11-р анги 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 141,142-р анги 05:30#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 13:30#"Миний гэр" теле цуврал 139,140-р анги 09:00#7/17 хөтөлбөр 08:00#7/17 хөтөлбөр 13:00#13 цагийн мэдээ 20:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 07:00#7/17 хөтөлбөр 5 23:30#Үдшийн мэдээ 09:30#"Нахиа"хүүхдийн хөтөлбөр 13:00#13 цагийн мэдээ 08:00#7/17 хөтөлбөр 14:30#7/17 хөтөлбөр 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 35,36-р анги 09:00#7/17 хөтөлбөр 22:30#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 4-р анги 11:00#Ялалтын шоу 12:00#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 3-р анги 21:30#"Цоморлиг" теле сэтгүүл 08:45#Осмо: Зуслан 12:45#Осмо: Зуслан 16:30#7/17 хөтөлбөр 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 143,144-р анги 05:30#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 13:30#"Миний гэр" теле цуврал 141,142-р анги 20:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 10:00#7/17 хөтөлбөр 15:30#"Манай аялгуу" урлагийн төсөл 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 12-р анги 07:00#7/17 хөтөлбөр 07:30#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 11-р анги 00:00#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги 18:25#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 18:55#NOTS үзүүлж байна. 6 13:20#7/17 хөтөлбөр "Жаргалтай гэр бүл" 08:45#Осмо: Зуслан 10:00#Монголын өглөө 11:00#"Дэлхийн чимээ" энтертайнмент мэдээ 23:00#"Сарны гөлөг" МУСК 14:30#Осмо: Хашаа 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 145,146-р анги 12:15#"Уруулын будаг" дэгжин шоу 07:00#7/17 хөтөлбөр "Жаргалтай гэр бүл" 11:30#Радио ток шоу: "Бид 4" хамтлаг 14:45#"Зөнч" ОАК 2-р бүлгийн 12-р, 3-р бүлгийн 1-2-р анги 21:00#"Дэлхийн чимээ" энтертайнмент мэдээ 09:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 37,38-р анги 00:30#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги 18:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 21:30#"Х35" кино мэдээллийн хөтөлбөр 13:00#"Addidas" үзүүлж байна. 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 13-р анги 09:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 12-р анги 22:30#"Учиртай гурван монгол" танин мэдэхүйн цэнгээнт нэвтрүүлэг 05:30#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 20:00#"SBN news"мэдээллийн хөтөлбөр 7 13:20#7/17 хөтөлбөр "Жаргалтай гэр бүл" 19:00#"Миний гэр" теле цуврал 147,148-р анги 06:00#"SBN news" мэдээллийн хөтөлбөр 07:00#7/17 хөтөлбөр "Жаргалтай гэр бүл" 09:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 13-р анги 20:00#SBN news: Тойм хөтөлбөр 14:45#"Зөнч" ОАК 3-р бүлгийн 3-4-р анги 17:00#"Адтай жаалууд-3" ОАК 39,40-р анги 10:00#Монголын өглөө 11:30#Ялалтын шоу 20:30#"Хэв маяг" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 18:00#"Шидтэн" хүүхэлдэйн кино 14-р анги 08:45#Осмо: Үл хөдлөх хөрөнгө 22:00#"Эзэнгүй бөгж" МУСК 23:30#"Кобра-11" ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги 12:15#"Х35" кино мэдээллийн хөтөлбөр 13:00#"Addidas" үзүүлж байна. 09:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр 11:00#"Хэв маяг" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 21:00#Нууц: Нууцлаг алуурчин Пол Пот 14:30#Осмо: Үл хөдлөх хөрөнгө 16:15#Хошин дэлгэц 18:30#"Нахиа" хүүхдийн хөтөлбөр МҮОНРТ#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_mn.gif 1 22.35#"Наполеон" уран сайхны кино 1-р анги 19.00#"ММ-Today" English news 09.00#Сансрын нисгэгчдийн өдөрт: "Гагарин сансарт анхных" уран сайхны кино 14.40#"Нарны жимээр..." 00.05#Үдшийн мэдээ 15.00#Мэдээ 18.00#Мэдээ 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 21.05#"Дөрвөн урилга" 12.00#"Гэгээн үдэш" соёл урлагийн хөтөлбөр 16.00#"Морин хуур мину" 18.50#Хөгжмийн агшин 19.25#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 07.00#"Өглөө" хөтөлбөр 18.20#"Мазаахай" бага насны хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг 20.45#MNB Спортын мэдээ 08.00#"Долоо хоног" мэдээллийн хөтөлбөр 11.00#Мэдээ 08.45#MNB Спортын мэдээ 13.00#Мэдээ 14.10#"Авьяас" хөтөлбөр 16.20#Спорт таны амралтанд: Жүдо бөхийн Хангайн бүсийн АШТ 11.10#Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага: "Нутгийн аялгуу, өв уламжлал" 15.10#"Алтан гарт Сонько" уран сайхны кино 7-р анги 17.20#Ариусахуйн гүмүда 13.10#"Залуу зохион бүтээгч-2014" 19.10#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 13.40#"Эргэх дөрвөн цаг" Хөвсгөл, Завхан аймгаас бэлтгэв. 2 07.00#"Өглөө" хөтөлбөр 13.00#Мэдээ 15.00#Мэдээ 15.30#"Алтан гарт Сонько" уран сайхны кино 8-р анги 20.45#MNB Спортын мэдээ 23.35#Үдшийн мэдээ 10.30#"Наполеон" уран сайхны кино 1-р анги 18.00#Мэдээ 19.05#Мөнгөний эргэлт 13.10#"Залуу зохион бүтээгч-2014" 11.00#Мэдээ 19.25#"Залуу зохион бүтээгч-2014" 21.35#"Соёл-Эрдэнэ" теле сэтгүүл 08.45#MNB Спортын мэдээ 14.00#Олон улсын Гандболын цомын төлөөх тэмцээн /Вьетнам –Монгол эмэгтэй багийн тоглолт/ 09.00#"Дөрвөн урилга" 12.10#Олон улсын Гандболын холбооны цомын төлөөх тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагааг шууд дамжуулна. 15.10#Олон улсын Гандболын цомын төлөөх тэмцээн /Вьетнам –Монгол эмэгтэй багийн тоглолт/ 08.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 21.05#Мобиком үзүүлж байна: "Цэнэглэ, тогло, хож" шууд нэвтрүүлэг 13.40#"Эх орны төлөө" 17.00#"Гэгээн үдэш" соёл урлагийн хөтөлбөр 18.35#"Эрдэм номын өглөгч" хөрөг нэвтрүүлэг /ХААИС-ийн ахмад багш, доктор, профессор О.Чойжилсүрэн/ 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 11.10#"Наполеон" уран сайхны киноны үргэлжлэл 16.30#Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага: "Хэвлэл мэдээллийн хэл найруулга" 18.20#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 22.05#"Наполеон" уран сайхны кино 2-р анги 3 13.10#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 18.00#Мэдээ 11.00#Мэдээ 15.10#"Алтан гарт Сонько" уран сайхны кино 9-р анги 18.20#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 09.00#"Наполеон" уран сайхны кино 2-р анги 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 18.35#Сүлд 19.10#Төгс шил энд төрнө 23.35#Үдшийн мэдээ 14.40#"Мөнгөний эргэлт" 07.00#"Өглөө" хөтөлбөр 16.00#"Удмын алтан судар" 15.00#Мэдээ 11.50#"Офицерууд" концерт 19.30#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 08.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 21.05#"Төлчин аялал" цэнгээнт нэвтрүүлэг 22.05#"Наполеон" уран сайхны кино 3-р анги 11.10#120/80" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг /Эсэн мэнд амаржихуй/ 13.40#"Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага" хэлэлцүүлэг 16.30#"Дөрвөн урилга" 08.45#MNB Спортын мэдээ 10.30#"Авьяас" хөтөлбөр 13.00#Мэдээ 20.45#MNB Спортын мэдээ 19.00#"ММ-Today" English news 4 13.10#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 12.35#"Сайн технологи салбарыг шинэчилнэ" Улсын 1-р төв эмнэлгээс хийсэн сурвалжлага 13.40#"Хүний мэдрэхүй" танин мэдэхүйн баримтат кино 22.35#"Наполеон" уран сайхны кино 4-р анги 18.20#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 07.00#"Өглөө" хөтөлбөр 09.30#"Наполеон" уран сайхны кино 3-р анги 15.10#"Алтан гарт Сонько" уран сайхны кино 10-р анги 20.45#MNB Спортын мэдээ 08.45#MNB Спортын мэдээ 17.20#120/80" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг /Эсэн мэнд амаржихуй/ 14.40#Сүлд 16.30#"Хариулахгүй байж болно" МЗХ-ны ерөнхийлөгч А.Мөнхбат оролцоно. 22.05#"Төл таван эрдэнэ" цуврал нэвтрүүлэг /Завхан аймгаас.../ 08.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 11.00#Мэдээ 16.00#"Бид нэг ангийнхан" Ахлах ангийнханд зориулсан нэвтрүүлэг 11.35#"Төлчин аялал" цэнгээнт нэвтрүүлэг 18.00#Мэдээ 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 21.05#Нээлттэй хэлэлцүүлэг: "Эх хэлгүй өсвөр үе" шууд 09.00#Соёл-Эрдэнэ" теле сэтгүүл 11.10#"Алим" хөтөлбөр 13.00#Мэдээ 00.05#Үдшийн мэдээ 15.00#Мэдээ 17.00#"Спорт-хөгжил-энхтайван" Олон улсын өдөрт зориулсан өдөрлөгөөс бэлтгэсэн сурвалжлага 18.35#"Нарны жиргээ" /наргиа/ хүүхдийн богино хэмжээний инээдмийн кино 18.55#"Хүрээлэн" амьд ертөнцийн цуврал 19.25#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 5 11.10#"Төл таван эрдэнэ" цуврал нэвтрүүлэг /Завхан аймгаас.../ 18.20#"Олны үг ортой" /Олон нийтийн цаг/шууд 12.10#"Адуучин" Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумаас бэлтгэв. 15.00#Мэдээ 13.40#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 08.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 13.00#Мэдээ 14.00#Нээлттэй хэлэлцүүлэг: "Эх хэлгүй өсвөр үе" давталт 21.55#"Төл таван эрдэнэ" цуврал нэвтрүүлэг /Архангай аймгаас/ 07.00#"Өглөө" хөтөлбөр 08.45#MNB Спортын мэдээ 19.00#"ММ-Today" English news 19.25#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 20.45#MNB Спортын мэдээ 16.50#"Хүрээлэн" амьд ертөнцийн цуврал 23.35#Үдшийн мэдээ 11.40#"Эрдэм номын өглөгч" хөрөг нэвтрүүлэг /ХААИС-ийн ахмад багш, доктор, профессор О.Чойжилсүрэн/ 13.10#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 17.10#"Гэрэлт бөмбөлөг" дунд ангийн сурагчдад зориулсан уралдаант нэвтрүүлэг 19.10#"Амрыг эрье" Цагдаагийн студиэс бэлтгэв. 22.25#"Жүржтэй бүсгүй" уран сайхны кино 11.00#Мэдээ 18.00#Мэдээ 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 21.05#"Тунгаамал" эх хэлний уралдаант нэвтрүүлэг 15.10#"Алтан гарт Сонько" уран сайхны кино 11,12-р анги 09.00#"Мазаахай" бага насны хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг 09.30#"Наполеон" уран сайхны кино 4-р анги 17.45#Соно студи: "Маамуу нааш ир" 6 18.20#"Дараагийн хуудас" 07.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 08.30#"Өглөө" хөтөлбөр 13.10#"Гурван тенор" концерт 19.25#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 20.45#MNB Спортын мэдээ 17.00#"Парламентын хэлэлцүүлэг" шууд 21.25#"Төл таван эрдэнэ" цуврал нэвтрүүлэг /Булган аймгаас.../ 07.45#MNB Спортын мэдээ 14.10#Соно студи: Найзууд: "Толгой дээрх зөгий"цуврал хүүхэлдэйн жүжиг 18.00#Мэдээ 21.55#"Гэгээн үдэш" соёл урлагийн хөтөлбөр 13.00#Мэдээ 18.50#"Далайд цутгасан их мөрөн" Кино найруулагч Ж.Сэлэнгэсүрэнгийн дурсамж хөрөг 21.05#"Нээлттэй засаг" 01.00#Үдшийн мэдээ 09.30#"Төл таван эрдэнэ" цуврал нэвтрүүлэг /Архангай аймгаас/ 15.10#"Ядуугийн зовлон" Монголын уран сайхны кино 15.00#Мэдээ 20.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 22.55#"Амгалан, жаргал, хүсэл, шаналал" уран сайхны кино 10.00#"Удмын алтан судар" 12.30#"Бид нэг ангийнхан" ахлах ангийн сурагчдад зориулсан нэвтрүүлэг 08.00#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 10.30#"Ярилцъя" үйл явдал, тойм, тайлбар.../шууд/ 11.30#Спорт таны амралтанд: Өсвөрийн жүдочдийн төвийн болон зүүн бүсийн АШТ-ний шигшээ барилдаан 14.20#МҮОНТ-ийн нэрэмжит "Өсвөр үеийн гандболын УАШТ" аваргын төлөөх тоглолт /дунд нас/ 7 10.30#"Гэрэлт бөмбөлөг" дунд ангийн сурагчдад зориулсан нэвтрүүлэг 07.00#"Цагийн хүрд" мэдээллийн хөтөлбөр 12.25#"Амьдралын үргэлжлэл" 18.00#Мэдээ 14.00#"Сум" уран сайхны кино 16.50#"Эх орны төлөө" Дуулга студиэс бэлтгэв. 11.45#"Мянгадын дуулал" концерт 13.00#Мэдээ 16.30#Соно студи: Найзууд: "Хоолноос гарсан чоно"цуврал хүүхэлдэйн жүжиг 17.30#"Та хариулахгүй ч байж болно" Улсын арслан Б.Ганбаатар оролцоно. 20.00#"Долоо хоног" мэдээллийн хөтөлбөр 08.00#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 17.10#Морин хуур мину 18.40#Хөгжмийн агшин 19.25#"Залуу зохион бүтээгч -2014" 21.05#"120/80" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг /Хэлэлцүүлэг/ 18.20#"Ундааг хийжүүлсэн гайхамшигт түүх" 22.05#"Нэг минут нэг сая" уралдаант, цэнгээнт нэвтрүүлэг 00.35#Үдшийн мэдээ 11.00#Мэдээ 13.10#МҮОНТ-ийн нэрэмжит "Өсвөр үеийн гандболын УАШТ" аваргын төлөөх тоглолт /ахлах нас/ 23.05#"Хуй Бу" уран сайхны кино 11.10#Дэлхийд данстай Монгол өв соёл: "Түмэн газрын цагаан хэрэм" 1-р хэсэг 10.00#"Ариусахуйн гүмүда" 07.45#MNB Спортын мэдээ 18.50#"Авьяас" хөтөлбөр 20.45#MNB Спортын мэдээ 08.30#"Өглөө" хөтөлбөр TV9#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_tv9.gif 1 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 95,96-р анги /давталт/ 15.00#"Энэ өдөр" мэдээ 06.05#"Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр /давталт/ 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /15-р хэсэг/ 07.05#Будда продакшн "Айлдвар" 11.00#"Энэ өдөр" мэдээ 11.10#"АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт/ 15.10#"Бодибилдинг-2012" 07.35#Цаг агаар 07.40#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 13.00#"Энэ өдөр" мэдээ 14.50#Clip time 00.50#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 09.40#"Домгийн мөрөөр" нэвтрүүлэг № 13 /давталт/ 10.40#TВ зууч 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 10.50#"Гэр бүлийн зураг" теле зохиомж 11.50#Манай дэлгэцнээ 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /13,14-р хэсэг/ давталт 17.20#TВ зууч 23.30#"Алтан тугал" /1-р анги/ УСК 17.00#"Энэ өдөр" мэдээ 17.30#Энэ өдрийн зочин 23.00#"Санах,сэрэх, гэгээрэхүй" цуврал лекц 18.00#"Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг 18.50#Business maximum 88 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 97,98-р анги 02.00#ТВ-9 Маргааш 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /16-р хэсэг/ 22.50#Business maximum 88 2 10.00#Бизнес мэдээ /давталт/ 17.00#"INFO" үндэсний мэдээллийн хөтөлбөр 17.30#"Ариун буяны мөрөөр" нэвтрүүлэг №19 14.50#Clip time 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 10.50#Business maximum 88 07.20#"Ном хурах цаг" 09.30#"Санах,сэрэх, гэгээрэхүй" цуврал лекц /давталт/ 15.00#"Энэ өдөр" мэдээ 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /18-р хэсэг/ 11.00#"Энэ өдөр" мэдээ 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 97,98-р анги /давталт/ 07.40#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 13.00#"Энэ өдөр" мэдээ 18.00#"Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /17-р хэсэг/ 22.50#"Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг 01.00#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 02.10#ТВ-9 Маргааш 11.10#"Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/ 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /15,16-р хэсэг/ давталт 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 15.10#"Flex jym" клубын нэрэмжит нээлттэй тэмцээн 10.40#TВ зууч 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 99,100-р анги 17.20#TВ зууч 18.50#"Inside Mongolia" англи хэлээр 23.20#"Алтан тугал" /2-р анги/ УСК 3 10.40#TВ зууч 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 11.10#"Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/ 18.50#Business maximum 88 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 09.30#"Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг /давталт/ 10.00#Бизнес мэдээ /давталт/ 13.00#"Энэ өдөр" мэдээ 17.00#"Энэ өдөр" мэдээ 07.20#"Ном хурах цаг" 22.50#Business maximum 88 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 10.50#"Гэр бүлийн зураг" теле зохиомж 07.40#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 17.20#TВ зууч 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /20-р хэсэг/ 01.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 15.00#"Энэ өдөр" мэдээ 11.00#"Энэ өдөр" мэдээ 14.50#Clip time 23.50#"Амозоны 800 омог" УСК 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 99,100-р анги /давталт/ 23.00#"Ардын парламент" хэлэлцүүлэг 02.50#ТВ-9 Маргааш 18.00#"Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг 15.10#"Мэргэжлийн бокс"-ын шилдэг тулаан үзүүлж байна /Манни Ракьёо VS Тимоти Брэдли/ 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /17,18-р хэсэг/ давталт 17.30#Будда продакшн "Айлдвар" нэвтрүүлэг 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /19-р хэсэг/ 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 101,102-р анги 4 07.20#"Ном хурах цаг" 11.10#"Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/ 13.00#"Энэ өдөр" мэдээ 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 15.00#"Энэ өдөр" мэдээ 10.40#TВ зууч 15.10#"ТВ-9" спорт 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 101,102-р анги /давталт/ 17.00#"Энэ өдөр" мэдээ 22.50#"Ялагдаагүй амьдрал" нэвтрүүлэг /Барилгын инженер Г.Дэмбэрэлдаш/ 07.40#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 17.20#TВ зууч 11.00#"Энэ өдөр" мэдээ 17.30#Focus talk 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 10.00#Бизнес мэдээ /давталт/ 14.50#Clip time 18.50#"Inside Mongolia" англи хэлээр 02.30#ТВ-9 Маргааш 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 103,104-р анги 01.20#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 10.50#Business maximum 88 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /19,20-р хэсэг/ давталт 18.00#"Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /21-р хэсэг/ 23.20#"Алцхаймер" УСК 09.30#"Ариун буяны мөрөөр" нэвтрүүлэг №19 /давталт/ 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /22-р хэсэг/ 5 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /21,22-р хэсэг/ давталт 17.00#"INFO" үндэсний мэдээллийн хөтөлбөр 18.00#"Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг 07.40#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 17.30#Энэ өдрийн зочин 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 07.20#"Ном хурах цаг" 13.00#"Энэ өдөр" мэдээ 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 10.50#Бизнес мэдээ /давталт/ 14.50#Clip time 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 22.50#Business maximum 88 11.10#"Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/ 02.15#ТВ-9 Маргааш 10.40#TВ зууч 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 103,104-р анги /давталт/ 11.00#"Энэ өдөр" мэдээ 17.20#TВ зууч 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /24-р хэсэг/ 09.30#"Ялагдаагүй амьдрал" нэвтрүүлэг /Барилгын инженер Г.Дэмбэрэлдаш/ давталт 18.50#Business maximum 88 23.20#"Асрамжийн төвийн хүүхдүүд" УСК 10.00#"Гэр бүлийн зураг" теле зохиомж 15.00#"Энэ өдөр" мэдээ 23.00#"Нэрийн хуудас" нэвтрүүлэг /С.Дамдиндорж/ 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /23-р хэсэг/ 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 105,106-р анги 15.10#"ТВ-9" спорт 01.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 6 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 17.00#"Энэ өдөр" мэдээ 15.20#"Нэрийн хуудас" нэвтрүүлэг /С.Дамдиндорж/ 18.20#"Бүсгүйчүүд" нэвтрүүлэг 20.40#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /26-р хэсэг/ 12.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /23,24-р хэсэг/ давталт 22.50#Business maximum 88 14.50#"Нэг ангийнхан дурсамж уулзалт" нэвтрүүлэг /Говь-Алтай аймгийн Бигэр сум/ 11.00#"Лоолойгийн найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /шууд/ 03.10#ТВ-9 Маргааш 07.40#"Амжиж сонс" нэвтрүүлэг /МУ-ын Ардын жүжигчин Ж.Лхамхүү/давталт 10.50#Business maximum 88 02.00#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 13.00#Энэ өдөр" мэдээ 07.20#"Ном хурах цаг" 13.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 105,106-р анги /давталт/ 15.40#"Домгийн мөрөөр" нэвтрүүлэг № 14 19.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /25-р хэсэг/ 21.10#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 107,108-р анги 23.00#"Дотно сэдэв" ток шоу 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 10.40#TВ зууч 08.30#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 17.30#"АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг 18.10#Business maximum 88 23.40#"Сэтгэлийн дуудлага" УСК 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 16.10#"Хуулийн цаг" шууд нэвтрүүлэг 17.20#TВ зууч 19.30#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 7 12.00#"Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр 06.00#ТВ-9 Өнөөдөр 07.20#"Гэр бүлийн зураг" теле зохиомж 21.20#"Мэргэжлийн хяналтын цаг" нэвтрүүлэг 10.40#TВ зууч 00.00#"Амьдрах сайхан" УСК 03.00#ТВ-9 Маргааш 06.05#"Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр 08.30#"Энэ өглөө" хөтөлбөр 19.30#"Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр 23.30#"Миний байшин" нэвтрүүлэг 07.30#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /25,26-р хэсэг/ давталт 10.10#"Гялайлаа" теле шоп 21.40#"У Ру Ра гүнж" олон ангит УСК 109,110-р анги 02.00#"Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр 13.00#"Гэгээн алсын одод-2014" 1-р шат /27,28-р хэсэг/ 10.50#Business maximum 88 14.00#"МУ-ын Арслан цолны хүндэтгэлийн барилдаан"-ыг МБӨ-нөөс шууд дамжуулна 11.00#"Авто мастер" шууд нэвтрүүлэг 20.40#"Хүмүүний хорвоо" 1-р хэсэг /Ээж шиг багш Цэцэгмаа/ нэвтрүүлэг EagleTV#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_eagletv.gif 1 11:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 24:00#ЭФИР ХААНА 10:30#ТООН ТОЙМ АНАЛИЗ 21:30#САЯ САНАА 09:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 14:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 18:30#БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЦАГ 07:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:00#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 23:00#ҮДШИЙН МЭДЭЭ 16:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 21:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 22:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 08:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 13:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 22:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 14:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 18:00#ЦАГ УУРЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 09:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 12:00#ЦАГ УУРЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 17:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 19:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 10:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 12:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 2 22:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 10:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 16:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 17:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 21:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 09:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 19:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 12:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 18:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 21:30#ТООН ТОЙМ 09:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 11:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:00#ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 22:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 10:30#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 13:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 14:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 07:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 08:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 12:00#САЯ САНАА 14:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 18:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 23:00#ҮДШИЙН МЭДЭЭ 24:00#ЭФИР ХААНА 3 12:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 09:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 12:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 18:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 10:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 11:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 07:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 14:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 23:00#ҮДШИЙН МЭДЭЭ 10:30#ТООН ТОЙМ 16:00#ТООН ТОЙМ 24:00#ЭФИР ХААНА 14:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 21:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 17:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 21:30#САЯ САНАА 16:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 18:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 19:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 08:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 09:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 22:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 13:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 22:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 4 09:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 23:00#ҮДШИЙН МЭДЭЭ 18:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 08:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 12:30#ЕРӨНХИЙ САЙДЫН 30 МИНУТ 22:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 22:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 12:00#САЯ САНАА 16:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 24:00#ЭФИР ХААНА 13:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 07:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 10:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 18:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 11:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 17:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 21:30#ТООН ТОЙМ 19:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 14:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 21:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 09:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 10:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 14:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 5 10:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 13:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 07:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 12:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 21:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 11:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 10:00#ТООН ТОЙМ 14:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 17:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:00#ТООН ТОЙМ 23:00#ҮДШИЙН МЭДЭЭ 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 18:00#I-TECH REPORT 12:00#ШОО ЕНТЕРТАЙНМЕНТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 24:00#ЭФИР ХААНА 08:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 14:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 19:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 09:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 22:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 22:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 09:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 18:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 21:30#САЯ САНАА 6 08:00#ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ 10:30#I-TECH REPORT 09:30#ӨНӨӨДӨР- ҮЙЛ ЯВДЛЫН ЗОЧИН 12:30#ШОО ЭНТЕРТАЙНМЕНТ 7 ХОНОГ 15:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД ТОЙМ 21:00#9:1 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 07:00#БАРИМТАТ КИНО 11:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:30#БАРИМТАТ КИНО 24:00#ЭФИР ХААНА 19:00#ТООН ТОЙМ 17:30#САЯ САНАА 23:30#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 11:30#ДЭЛХИЙ ДАХИНД ТОЙМ 13:00#9:1 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 16:00#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 22:00#ЭНЭ 7 ХОНОГТ 23:00#ЦАГ УУРЧЫН ХӨТӨЛБӨР 18:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 20:30#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 10:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД ТОЙМ 12:00#БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА 14:00#ЗОЧНЫ ЦАГ 14:30#ТООН ТОЙМ 18:30#ЦАГ УУРЧЫН ХӨТӨЛБӨР 19:30#ЗОЧНЫ ЦАГ 22:30#ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ 7 13:00#9:1 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 14:30#САЯ САНАА 19:00#ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ 11:30#I-TECH REPORT 12:30#ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ 15:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 16:00#ТООН ТОЙМ АНАЛИЗ 18:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 23:00#I-TECH REPORT 24:00#ЭФИР ХААНА 18:30#ЮУ БОЛОВ? ТОЙМЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 21:00#ТООН ТОЙМ АНАЛИЗ 15:30#ЦАГ УУРЧЫН ХӨТӨЛБӨР 19:30#ЗОЧНЫ ЦАГ 08:30#9:1 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 10:30#ЗОЧНЫ ЦАГ 23:30#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 7 ХОНОГ 11:00#ЦАГ УУРЧЫН ХӨТӨЛБӨР 17:00#БАРИМТАТ КИНО 09:30#ШОО ЭНТЕРТАЙНМЕНТ 7 ХОНОГ 22:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 07:00#БАРИМТАТ КИНО 10:00#ДЭЛХИЙ ДАХИНД 7 ХОНОГ 20:00#МЭДЭЭНИЙ ӨРӨӨ 7 ХОНОГ 22:30#ЦАГ УУРЧИЙН ХӨТӨЛБӨР 12:00#ТООН ТОЙМ 16:30#ШОО ЭНТЕРТАЙНМЕНТ 7 ХОНОГ 14:00#ЗОЧНЫ ЦАГ 21:30#ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ UBS#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_ubs.gif 1 08.20#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 17.50#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 21.00#Universe – Best Songs 2014 07.00#Өдрийн өнгө 00.00#City news 09.00#Кофе юу, цай юу? 12.00#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 38-р анги 19.10#Business news 11.30#Exit зар сурталчилгаа 13.10#"Ногоон хөгжил бидний ирээдүй" БОНХЯам үзүүлж байна 14.40#Exit зар сурталчилгаа 23.40#Business news 07.05#City news 15.00#"Морин хуур мину" концерт Морин хуурч Д.Шинэцог-гени 19.30#City news 01.30#Өдрийн өнгө 18.30#Спортын ертөнцөд 14.30#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 39-р анги 11.40#Business news 13.30#Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл 14.50#Business news 17.30#Exit зар сурталчилгаа 17.00#City news 09.40#Universe – Best Songs 2014 18.00#Аист-Мөрөөдөл, хайр дурлал бүхнийг чамдаа баримтат кино 11.00#City news 14.00#City news 16.30#Хорихын шинэчлэл 2 09.00#Кофе юу, цай юу? 14.40#Exit зар сурталчилгаа 17.00#City news 17.40#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 40-р анги 17.30#Exit зар сурталчилгаа 18.30#Төгөлдөр хүүхэд нэвтрүүлэг 14.00#City news 11.00#City news 13.10#Аист-Мөрөөдөл, хайр дурлал бүхнийг чамдаа баримтат кино 21.00#Universe – Best Songs 2014 01.30#Өдрийн өнгө 11.30#Exit зар сурталчилгаа 16.30#Спортын ертөнцөд 08.20#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 12.00#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 39-р анги 19.10#Business news 07.05#City news 09.40#Universe – Best Songs 2014 11.40#Business news 14.50#Business news 19.30#City news 00.00#City news 07.00#Өдрийн өнгө 14.30#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 15.00#Ийм нэгэн явдал-1 Уран сайхны кино 17.50#Аист-Хайта. Хүмүүс нохойд дуртай Баримтат кино 23.40#Business news 3 18.30#Иргэн ба 45 НИТХ-тай хамтран бэлтгэв 01.30#Өдрийн өнгө 15.00#Ийм нэгэн явдал-2 Уран сайхны кино 17.30#Exit зар сурталчилгаа 11.00#City news 17.50#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 09.00#Кофе юу, цай юу? 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 41-р анги 07.05#City news 16.40#Exit зар сурталчилгаа 17.00#City news 12.00#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 40-р анги 09.40#Universe – Best Songs 2014 11.30#Exit зар сурталчилгаа 14.00#City news 21.00#Universe – Best Songs 2014 14.50#Business news 07.00#Өдрийн өнгө 16.50#Business news 19.10#Business news 11.40#Business news 19.30#City news 00.00#City news 13.10#Төгөлдөр хүүхэд нэвтрүүлэг 14.40#Exit зар сурталчилгаа 18.00#Аист-Ангар мөрнийг ширтсэн хүүхэд нас Баримтат кино 08.20#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 14.30#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 23.40#Business news 4 11.40#Business news 15.00#Хуурамч мөнгө үйлдэгч Уран сайхны кино 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 42-р анги 07.05#City news 16.30#Exit зар сурталчилгаа 17.30#Exit зар сурталчилгаа 19.30#City news 09.00#Кофе юу, цай юу? 14.40#Exit зар сурталчилгаа 08.20#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 07.00#Өдрийн өнгө 08.30#Иргэн ба 45 НИТХ-тай хамтран бэлтгэв 16.45#Business news 19.10#Business news 23.40#Business news 01.30#Өдрийн өнгө 11.00#City news 18.30#Студи-4 ярилцлага 21.00#Universe – Best Songs 2014 00.00#City news 09.40#Universe – Best Songs 2014 12.00#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 41-р анги 14.50#Business news 17.50#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 11.30#Exit зар сурталчилгаа 14.30#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 18.00#Аист-Нохой чарга, Сансрын энерги Баримтат кино 13.20#Иргэн ба 45 НИТХ-тай хамтран бэлтгэв 14.00#City news 17.00#City news 5 18.00#Аист-Тайлагдаагүй нууц Баримтат кино 23.40#Business news 09.00#Кофе юу, цай юу? 11.00#City news 12.00#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 42-р анги 01.30#Өдрийн өнгө 07.00#Өдрийн өнгө 17.30#Exit зар сурталчилгаа 18.30#Цагдаагийн шинэ дүрэмт хувцас 14.50#Business news 11.30#Exit зар сурталчилгаа 16.30#Exit зар сурталчилгаа 00.00#City news 08.30#Студи-4 ярилцлага 14.40#Exit зар сурталчилгаа 21.00#Universe – Best Songs 2014 11.40#Business news 13.10#Студи-4 ярилцлага 19.10#Business news 09.40#Universe – Best Songs 2014 14.30#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 15.00#Найзуудын найзууд Уран сайхны кино 07.05#City news 14.00#City news 16.45#Business news 17.00#City news 19.30#City news 08.20#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 17.50#Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 43-р анги 6 21.00#Universe – Best Songs 2014 00.00#City news 09.00#Кофе юу, цай юу? 11.00#True L хотхон 14.40#Playing love Морин хуурын чуулгын тоглолт 17.00#City news 18.20#Сайн уу? Сайнаа ток шоу 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 44-р анги 01.30#Өдрийн өнгө 10.50#Business news 14.20#Exit зар сурталчилгаа 07.00#Өдрийн өнгө 17.30#Exit зар сурталчилгаа 10.40#Exit зар сурталчилгаа 07.05#City news 17.40#Гайхамшигт ертөнц Аяллын нэвтрүүлэг 23.40#Business news 16.30#BTV үзүүлж байна "Now Mongolia" нэвтрүүлэг 11.00#Universe – Best Songs 2014 13.40#Төгөлдөр хүүхэд нэвтрүүлэг 14.30#Business news 19.10#Business news 12.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 43-р анги 19.30#Week news тойм хөтөлбөр 7 12.30#Гайхамшигт ертөнц Аяллын нэвтрүүлэг 18.00#Exit зар сурталчилгаа 23.40#Business news 07.00#Өдрийн өнгө 13.10#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 44-р анги 00.00#City news 10.40#Exit зар сурталчилгаа 19.30#City news 22.30#Таны эмэгтэй Солонгосын олон ангит кино 45-р анги 01.30#Өдрийн өнгө 21.00#Universe – Best Songs 2014 18.30#Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл 15.50#Хайрын билэг тоглолт МУГЖ Дуучин Б.Сарантуяа 18.10#Онцгой Байдлын Ерөнхий газар Үзүүлж байна 19.10#Business news 09.00#Кофе юу, цай юу? 10.50#Business news 14.30#TV ZONE шууд нэвтрүүлэг 19.00#Сингапурт сурцгаая 11.00#Universe – Best Songs 2014 14.10#Business news 07.05#Week news тойм хөтөлбөр 14.00#Exit зар сурталчилгаа 15.00#Сайн уу? Сайнаа ток шоу 17.20#Төгөлдөр хүүхэд нэвтрүүлэг NTV#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_ntv.gif 1 21.55#Чухал яриа 10.30#"Зөн билгийн тулаан" шоу 11-13 12.05#"Харилтгүй хүчит арслангууд" 09.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 38 анги 20.30#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 17.35#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 39 анги 21.35#NTV спорт 07.00#"Үндэсний тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 17.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 12.30#"Үндэсний мэдээ" 22.30#Монголын уран сайхны кино "Хөх толбот хүмүүс" 11.25#Номын гэгээ /давталт/ 18.20#Япон амьдралын хэв маяг 00.20#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 18.40#Хүний түүх 08.50#"VIP car wash" үзүүлж байна. 10.00#Coffee break /шууд/ 19.25#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-1 01.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 39 анги /давталт/ 08.10#"Болзоо" /давталт/ 19.00#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /1 хэсэг/ 13.00#Техникийн завсарлага 2 14.00#"Дэлхийн чимээ" мэдээллийн хөтөлбөр 17.35#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 40 анги 08.05#NTV спорт 17.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 07.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 09.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 39 анги 11.50#Монголын уран сайхны кино "Бид дөрвийн хайр" 7,8,9,10 анги 16.30#Урлагийн гудамж 9 хэсэг 21.55#"Усан цахилгаан станц" 02.05#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 40 анги 14.40#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /1 хэсэг/ 18.20#Япон амьдралын хэв маяг 19.25#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-2 01.15#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 08.50#Сэтгүүлчийн эрэл 10.30#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-1 21.35#NTV спорт 23.35#Монголын уран сайхны кино "Ээжийн дайсан" 12.30#"Үндэсний мэдээ" 19.00#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /2 хэсэг/ 08.20#Чухал яриа 11.35#"VIP car wash" үзүүлж байна. 15.00#Бундеслига улирлын тоглолт /давталт/ 12.00#"Сайн өдөр" /Зочны цаг/ 20.30#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 14.10#Урлагийн гудамж 8 хэсэг 10.00#Coffee break /шууд/ 18.40#Хүний түүх 22.30#Бундеслига тойргийн дараа 13.00#Монголын уран сайхны кино "Хөх толбот хүмүүс" 3 10.00#Coffee break /шууд/ 15.00#Бундеслига улирлын тоглолт /давталт/ 18.20#Япон амьдралын хэв маяг 22.40#Монголын уран сайхны кино "Намрын синдром" 10.30#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-2 16.30#Урлагийн гудамж 10 хэсэг 19.25#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-3 20.30#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 00.20#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 17.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 07.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 11.30#Хөгжмийн агшин 13.00#Монголын уран сайхны кино "Ээжийн дайсан" 09.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 40 анги 17.35#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 41 анги 12.30#"Үндэсний мэдээ" 18.40#Хүний түүх 21.35#NTV спорт 21.55#"de facto" зохиогчийн хөтөлбөр 01.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 41 анги 08.00#Нандиагийн ток шоу 11.40#"Монголын гавъяатууд" 5 хэсэг 19.00#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /3 хэсэг/ 14.40#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /2 хэсэг/ 4 18.20#Мөрөөдлийн театр үзүүлж байна. /Шорон/ 19.25#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-4 21.35#NTV спорт 09.00#NTV энэ долоо хоногт 14.40#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу /3 хэсэг/ 15.00#Бундеслига улирлын тоглолт /давталт/ 17.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 21.55#"Өөр өнцөг" ярилцлага 00.20#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 11.40#"Монголын гавъяатууд" 6 хэсэг 22.30#Монголын уран сайхны кино "Тэнгэрийн продюсер" 10.30#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-3 20.30#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 08.05#NTV спорт 13.00#Монголын уран сайхны кино "Намрын синдром" 10.00#Coffee break /шууд/ 11.30#Хөгжмийн агшин 12.30#"Үндэсний мэдээ" 16.30#Урлагийн гудамж 11 хэсэг 17.35#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 42 анги 07.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 08.20#"de facto" зохиогчийн хөтөлбөр 01.20#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 42 анги 09.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 41 анги 18.55#"Hotel ба Хот айл" 5 хэсэг 5 12.10#"Hotel ба Хот айл" 5 хэсэг 10.30#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-4 17.35#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 43 анги 21.55#Чухал яриа 01.00#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 43 анги 18.45#Бундеслига тойргийн өмнө 22.30#Монголын уран сайхны кино "Хунгийн сүүлчийн дуу" 20.30#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 10.00#Coffee break /шууд/ 18.20#Япон амьдралын хэв маяг 17.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 11.35#"VIP car wash" үзүүлж байна. 19.25#"Зөн билгийн тулаан" шоу 12-5 21.35#NTV спорт 14.45#Бундеслига тойргийн дараа 16.30#Урлагийн гудамж 12 хэсэг 07.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 00.10#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 12.30#"Үндэсний мэдээ" 09.10#Олон ангит уран сайхны кино "Хязгаар" 42 анги 08.20#"Show buzz" цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг 13.00#Монголын уран сайхны кино "Тэнгэрийн продюсер" 08.05#`NTV спорт 11.55#"Хүний түүх" 15.45#ТВ доктор 6 08.05#`NTV спорт 00.20#Бундеслига /Хамбург-Вольфсбург/ /шууд/ 08.20#Бундеслига тойргийн өмнө 13.35#"Амьдрал өөрөө бэлэг" тоглолт /Мөрөөдлийн театр/ 15.40#"Амгаа ажлаа сольсон нь" 17.10#"УИХ-ын цаг" 23.20#"Зөн билгийн тулаан" шоу 11-13 07.00#"Үндэсний мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 08.55#"Усан цахилгаан станц" 14.50#"Монголын гавъяатууд" 7 хэсэг 20.00#Нэг сэдвээр 21.20#Бундеслига /Боруссия Дортмунд-Майнц05 / /шууд/ 09.25#Мөрөөдлийн театр үзүүлж байна /Шорон/ 16.10#Номын гэгээ 12.20#Дэлгүүр хэсэх үү 18.00#"Хүрээлэн" Амьд ертөнцийн цуврал 12.00#"Топ лазер салон" үзүүлж байна 12.40#"Show buzz" цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг 17.35#"Сэтгүүлчийн эрэл" 16.55#"Хүний түүх" 10.00#"Сайн өдөр-9 тоот" амралтын хөтөлбөр /шууд/ 18.35#Нандиагийн ток шоу 20.45#Бундеслига аяллын дугаар 7 11.10#"ТВ доктор" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг 01.00#"Үндэсний тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 10.00#"de facto" зохиогчийн хөтөлбөр 12.25#Дэлгүүр хэсэх үү 19.10#Болзоо 20.00#"Үндэсний тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 12.05#"VIP car wash" үзүүлж байна. 08.15#Чухал яриа 16.00#Монголын уран сайхны кино "Жексон амьд" 21.00#"Хүний түүх" 12.45#Нандиагийн ток шоу 18.35#"Би Монгол" аяллын нэвтрүүлэг 21.20#Бундеслига / Нюрнберг-Байер Леверкузен / /шууд/ 07.55#"УИХ-ын цаг" 09.35#"Урлагийн гудамж" 12 хэсэг 10.40#Бундеслига аяллын дугаар 07.00#"Нэг сэдвээр" 08.45#"Монголын гавъяатууд" 7 хэсэг 14.00#"Nostalgia" хөгжмийн хөтөлбөр 17.30#"Ариунаа Сүри Мерседес Бенз" загварын шоу 23.20#Монголын уран сайхны кино "Нээг, хоёрын, гурав аа" MN25#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_tv25.gif 1 23.20#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /85,86-р анги/ 17.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /103-р анги/ 12.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" давталт 09.00#"Алтан боломж" 13.30#"Танайд хоноё" 18.30#"Монос-витаминжуулалтын аян" 20.30#"Алтан мөч" ОАК /33-р анги/ 07.30#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" /шууд/ 09.30#"168 цаг" Мэдээллийн тойм хөтөлбөр 15.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /83,84-р анги/ 17.52#"Зарын цаг" 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 11.00#"Алтан мөч" ОАК ОАК /32-р анги/ 18.00#"Алтан боломж" 21.40#"We like fashion" /Реалити шоу №1/ 07.00#"Эфир:Эхлэл" 15.00#"Улаанбаатарт 15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 22.20#"Ёо ёо-г анагаах нь" 14.40#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /102-р анги/ 18.35#"Business Time" 2 17.52#"Зарын цаг" 09.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 13.30#"Зарын цаг" 18.00#"Алтан боломж" 15.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /85,86-р анги/ 07.30#"Шинэ өглөө" хөтөлбөр /шууд/ 09.00#"Алтан боломж" 14.40#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /103-р анги/ 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 22.20#"Ам нээвэл" /УИХ-ын гишүүн асан, эдийн засагч Т.Очирхүү/ 20.30#"Алтан мөч" ОАК /Төгсгөлийн 34-р анги/ 12.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" давталт 17.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /104-р анги/ 18.30#"Монос-витаминжуулалтын аян" 18.35#"Business Time" 11.00#"Алтан мөч" ОАК /33-р анги/ 13.40#"Bon appetit" Cook show 23.00#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /87,88-р анги/ 15.00#"Улаанбаатарт 15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 07.00#"Эфир Эхлэл" 21.40#"We like fashion" /Реалити шоу №2/ 3 17.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /105-р анги/ 07.00#"Эфир:Эхлэл" 14.30#"Next" 09.00#"Алтан боломж" 18.00#"Алтан боломж" 21.40#"We like fashion" /Реалити шоу №3/ 22.40#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /89,90-р анги/ 07.30#"Шинэ өглөө" хөтөлбөр /шууд/ 11.00#"Алтан мөч" ОАК /Төгсгөлийн 34-р анги/ 14.20#"Help төв үзүүлж байна" 18.30#"Монос-витаминжуулалтын аян" 15.00#"Улаанбаатарт 15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 13.30#"Зарын цаг" 09.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 20.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /01-р анги/ 15.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /87,88-р анги/ 22.20#"Japan topics" 12.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" давталт 13.40#"Rock news" 14.40#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /104-р анги/ 17.52#"Зарын цаг" 18.35#"Business Time" 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 4 07.00#"Эфир:Эхлэл" 18.00#"Алтан боломж" 20.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /02-р анги/ 07.30#"Шинэ өглөө" хөтөлбөр /шууд/ 09.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 15.00#"Улаанбаатарт 15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 13.40#"Амжилт" 17.52#"Зарын цаг" 17.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /106-р анги/ 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 21.40#"Дуусдаггүй яриа" 11.00#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /01-р анги/ 14.40#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /105-р анги/ 12.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" давталт 09.00#"Алтан боломж" 18.30#"Business Time" 23.10#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /91,92-р анги/ 15.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /89,90-р анги/ 13.30#"Зарын цаг" 5 07.00#"Эфир:Эхлэл" 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 20.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /03-р анги/ 17.00#"Хүн чанар" 12.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" давталт 13.30#"Зарын цаг" 23.10#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /93,94-р анги/ 22.20#"Bon appetit" Cook show 11.00#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /02-р анги/ 07.30#"Шинэ өглөө" хөтөлбөр /шууд/ 21.40#"We like fashion" /Реалити шоу №4/ 14.40#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /91-р анги/ 09.00#"Алтан боломж" 14.30#"Next" 15.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /91,92-р анги үргэлжлэл/ 13.40#"Ам нээвэл" /УИХ-ын гишүүн асан, эдийн засагч Т.Очирхүү/ 17.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /107-р анги/ 17.52#"Зарын цаг" 09.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 14.20#"CMPI үзүүлж байна" 15.00#"Улаанбаатарт 15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 18.30#"Business Time" 18.00#"Алтан боломж" 6 18.30#"Манай дэлгэцнээ" 10.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" /шууд/ 09.00#"Алтан боломж" 21.40#"Баярлалаа" 23.30#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /95,96-р анги/ 13.30#"Дуусдаггүй яриа" 17.00#"Манцуйтай тамирчин" 09.30#"Зарын цаг" 17.50#"Зарын цаг" 09.40#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /107-р анги/ давталт 15.00#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /93,94-р анги/ 17.20#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /108-р анги/ 18.00#"Алтан боломж" 19.00#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 20.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /04-р анги/ 22.20#"Амжилт" 07.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 12.20#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /03-р анги/ 07.00#"Эфир:Эхлэл" 11.30#"Biz house" 7 17.00#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /109-р анги/ 12.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /04-р анги/ 18.50#"Help төв үзүүлж байна" 18.00#"Biz house" 19.00#"168 цаг" Мэдээллийн тойм хөтөлбөр 09.30#"Дораэмон" хүүхэлдэйн кино /108-р анги/ 23.20#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /97,98-р анги/ 07.00#"Эфир:Эхлэл" 12.00#"Баярлалаа" 13.40#"Ёо ёо-г анагаах нь" 20.30#"Надад худлаа хэлэв ээ" ОАК /05-р анги/ 09.52#"Зарын цаг" 07.30#"25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр 15.00#"Сахиусан тэнгэрийн сонголт" ОАК /95,96-р анги/ 17.50#"Зарын цаг" 21.40#"Rock news" 09.00#"Алтан боломж" 14.40#"Манцуйтай тамирчин" 17.20#"Алтан боломж" 22.10#"Танайд хоноё" 10.00#"Шинэ өглөө хөтөлбөр" /шууд/ TV5#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_tv5.gif 1 12:10#ЧАМАЙГ ДАА ШОУ/ДАВТАЛТ/ 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 05:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ 09:05#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 97.98-Р АНГИ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 99.100-Р АНГИ 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 11:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 11:40#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ / ДАВТАЛТ / 14:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 08:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 10:20#"СОЁЛ УРЛАГИЙН АЛТАН ХУУР" НЭВТРҮҮЛЭГ 14:30#ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ 10:45#ХОМ ШОПИНГ 14:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 15:00#СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/ 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 07:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 11:20#"ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ 13:30#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 16:50#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 18:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 15:30#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ/ДАВТАЛТ/ 17:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 13:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 15:50#TV MALL 17:30#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 2 11:20#"ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 15:30#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ/ДАВТАЛТ/ 17:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 12:10#"ЧАК ХАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ/ДАВТАЛТ/ 15:00#СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/ 07:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 11:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 101.102-Р АНГИ 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 14:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 11:40#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ / ДАВТАЛТ / 18:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 09:35#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 99.100-Р АНГИ /ДАВТАЛТ/ 13:30#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 16:50#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 14:30#ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/ 15:50#TV MALL 05:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 08:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 13:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 17:30#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 14:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 3 13:30#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 17:30#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 09:05#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 101.102-Р АНГИ /ДАВТАЛТ/ 11:20#"ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ 13:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 14:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 12:10#"ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ"/ДАВТАЛТ/ 15:50#TV MALL 17:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 11:40#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ / ДАВТАЛТ / 18:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 07:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 08:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 10:30#ХОМ ШОПИНГ 15:00#СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/ 05:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 11:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 103.104-Р АНГИ 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 14:30#ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ 15:30#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ /ДАВТАЛТ/ 14:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 16:50#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 4 07:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 11:40#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ / ДАВТАЛТ / 15:00#СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/ 15:50#TV MALL 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 11:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 14:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 17:30#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 16:50#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 18:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 105.106-Р АНГИ 08:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 14:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 12:10#REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/ 13:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 17:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 15:30#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 09:05#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 103.104-Р АНГИ /ДАВТАЛТ/ 10:30#ХОМ ШОПИНГ 11:20#"ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ 13:30#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 05:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 14:30#ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/ 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 5 11:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 12:10#ХОМ ШОПИНГ 05:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 17:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 12:30#МИНИЙ МЭДЭХ СПОРТ НЭВТРҮҮЛЭГ/ДАВТАЛТ/ 13:30#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 15:30#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ /ДАВТАЛТ/ 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 09:05#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 105.106-Р АНГИ /ДАВТАЛТ/ 10:30#ХОМ ШОПИНГ 11:20#"ОРОН ОРНЫ ХООЛ"НЭВТРҮҮЛЭГ 13:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 14:30#ЭЗЭГТЭЙ НАРЫН ЦАГ НЭВТРҮҮЛЭГ 08:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА" ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 14:00#МЭДЭЭ/WWW.TV5NEWS .MN/ 15:50#TV MALL 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 07:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 16:50#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 15:00#СПОРТ МЭДЭЭ /WWW.TV5NEWS .MN/ 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 14:20#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 11:40#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/ 17:30#ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТХОН ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ "ОАКИНО 107.108-Р АНГИ 18:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 6 20:40#"УИХ ЭНЭ 7 ХОНОГТ" 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 08:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 12:30#"КАЙФ" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 109.110-Р АНГИ 10:00#АЗИЙН МЭДЭЭ 15:00#"ЗУУН ЖИЛИЙН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧ " ОАК 17-Р АНГИ 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 14:00#ЧАМАЙГ ДАА ШОУ 16:20#TV MALL 06:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 08:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 10:30#АМТТАЙ ЯРИА 11:15#"ЗУУН ЖИЛИЙН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧ " ОАК 16-Р АНГИ 18:00#REACH THE BEAUTY НЭВТРҮҮЛЭГ 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 13:00#ИНТЕРНЭТ МЭНДЧИЛГЭЭ 17:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 09:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 17:20#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 7 09:00#"ЭРТ БОСВОЛ НЭГИЙГ ДУУЛНА"ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 17:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 00:55#ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН 18:45#"ХУВЬ ЗАЯАНЫ ХИШИГ" ОАКИНО 111.112-Р АНГИ 16:20#TV MALL 18:00#"ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАГ" 11:15#"ЗУУН ЖИЛИЙН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧ " ОАК 18-Р АНГИ 15:00#"ЗУУН ЖИЛИЙН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧ " ОАК 20-Р АНГИ 20:40#МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ ТОК ШОУ 23:55#ТАНЫ СОНГОЛТОНД 08:00#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 17:20#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 23:15#HOUSE LOCATION ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 06:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР 08:30#МИНИЙ МЭДЭХ СПОРТ НЭВТРҮҮЛЭГ 10:00#"СОЁЛ УРЛАГ" ТЕЛЕ СЭТГҮҮЛ 12:30#"ЗУУН ЖИЛИЙН ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧ " ОАК 19-Р АНГИ 23:45#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 07:50#ТАНД ТУСТАЙ АГШИН 10:30#МӨРӨӨДЛИЙН ТЕАТР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА 14:00#"ЧАК ХАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ 21:00#МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ"ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ C1#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_c1.gif 1 10:30#Өдрийн хөтөлбөр 09:30#Хуртай цаг 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 18:45#Т-цаг 30минут 00:20#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 01:20#Мэдээллийн хөтөлбөр 23:00#"Фокус" телевизүүдийн мэдээний тойм 08:00#С1 Долоо хоногийн тойм 20:45#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 18:30#Харандааны адал явдал 00:00#Шоубиз 22:20#Английн премьер лигийн тойм 14:00#"Яг одоо" Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр 18:10#Vip Тодруулга 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 22:00#Шоубиз 18:00#Total sport 2 14:00#"Яг одоо" Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр 20:45#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 01:20#Мэдээллийн хөтөлбөр 19:15#Монгол брэнд 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 00:20#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 11:30#Өдрийн хөтөлбөр 18:00#Total sport 23:00#"Фокус" телевизүүдийн мэдээний тойм 10:30#"Lady house" Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр 22:00#Шоубиз 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 22:20#Харандааны адал явдал 22:45#"Номин Констракшн" Цэцээ гүн 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 18:10#Vip Тодруулга 18:30#Английн премьер лигийн тойм 00:00#Шоубиз 09:30#Хуртай цаг 22:30#Монгол брэнд 3 22:20#Хүчирхэг эмэгтэйчүүд 01:20#Мэдээллийн хөтөлбөр 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 22:30#Music mania 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 22:00#Шоубиз 00:20#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 18:30#Хаус дизайн 00:00#Шоубиз 18:10#Vip Тодруулга 23:00#"Фокус" телевизүүдийн мэдээний тойм 10:30#Өдрийн хөтөлбөр 14:00#"Яг одоо" Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр 20:45#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 09:30#Хуртай цаг 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 18:00#Total sport 19:00#Music mania 4 10:30#Өдрийн хөтөлбөр 22:00#Шоубиз 19:00#Music mania 22:20#Хүчирхэг эмэгтэйчүүд 23:00#"Фокус" телевизүүдийн мэдээний тойм 00:00#Шоубиз 00:20#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 09:30#Хуртай цаг 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 18:30#Хаус дизайн 20:45#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 22:30#Music mania 14:00#"Яг одоо" Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр 18:00#Total sport 01:20#Мэдээллийн хөтөлбөр 18:10#Vip Тодруулга 5 00:00#Шоубиз 09:30#Хуртай цаг 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 00:20#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 22:00#Шоубиз 20:45#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 01:20#Мэдээллийн хөтөлбөр 14:00#"Яг одоо" Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр 22:35#Формула1 Эргэн тойронд 10:30#Өдрийн хөтөлбөр 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 22:20#Хүчирхэг эмэгтэйчүүд 18:10#Vip Тодруулга 19:15#Маркетинг менежментийн 1-р олимпиад 18:00#Total sport 18:30#In CYCLE:/Дугуйн теле сэтгүүл/ 23:00#"Фокус" телевизүүдийн мэдээний тойм 6 09:30#Хуртай цаг 11:30#Өдрийн хөтөлбөр 21:00#PBR2014: /Мэргэжлийн бух унаачид/ 10:30#"Lady house" Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр 16:30#Формула1 Эргэн тойронд 18:30#Sweet kitchen 19:30#"19:30" Мэдээллийн хөтөлбөр 17:00#Канад хаус 22:30#Хошин урлаг Гавьяатууд 17:30#Сэтгэлийн дуудлага 22:00#Шоубиз тойм 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 23:30#Мэдээллийн хөтөлбөр 7 11:30#Сэтгэлийн дуудлага 21:45#Хүчирхэг эмэгтэйчүүд 18:45#Т-цаг 30 минут 10:30#Өдрийн хөтөлбөр 12:10#Sweet Kitchen 17:30#Хаус дизайн 22:00#Монгол тулгатны зуун эрхэм 19:30#С1 Долоо хоногийн тойм 08:00#Мэдээллийн хөтөлбөр 21:00#In CYCLE:/Дугуйн теле сэтгүүл/ 13:00#"Засаг захиргаагүй үрс" УСК 17:00#Шоубиз тойм 23:30#С1 Долоо хоногийн тойм 16:00#Хошин урлаг Гавьяатууд 18:00#Мөрөөдлийн аялал 09:30#Хуртай цаг 15:00#PBR 2014: /Мэргэжлийн бух унаачид/ БОЛОВСРОЛ#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_bolovsrol.gif 1 12:30#"Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/ 17:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 08:25#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 11:20#"Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/ 18:00#Цаг агаарын мэдээ 21:05#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-2 17:35#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 1-р анги 19:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 101,102-р анги 07:20#"Кунфу Панда" хүүхэлдэйн кино 26-р анги 21:00#"Хэн? Нэгэн" иргэний хөрөг нэвтрүүлэг 18:45#Цаг агаарын мэдээ 20:55#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 09:00#Цаг агаарын мэдээ 07:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 13:30#Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/ 16:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги 18:05#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 22-р анги 22:20#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 156-р анги 08:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 09:05#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 99,100-р анги 12:05#"Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/ 18:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 00:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 101,102-р анги 07:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 21-р анги 10:30#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 155-р анги 12:00#Цаг агаарын мэдээ 15:00#"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино 13:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/ 13:40#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 14:05#"17 нас ток шоу" нэвтрүүлэг 16:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/ 17:25#Шидэт хайрцаг 23:30#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 14:00#Цаг агаарын мэдээ 2 07:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 22-р анги 08:25#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 10:30#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 156-р анги 12:05#"Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/ 13:30#Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/ 12:00#Цаг агаарын мэдээ 14:00#Цаг агаарын мэдээ 16:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги 07:20#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 1-р анги 08:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 08:55#Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх" 16:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/ 18:00#Цаг агаарын мэдээ 20:55#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 11:20#"Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/ 13:40#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 14:05#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-2 18:05#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 23-р анги 18:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 09:05#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 101,102-р анги 22:20#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 157-р анги 00:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 103,104-р анги 07:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 09:00#Цаг агаарын мэдээ 17:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 17:25#Шидэт хайрцаг 19:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 103,104-р анги 15:00#"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино 13:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/ 18:45#Цаг агаарын мэдээ 12:30#"Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/ 17:35#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 2-р анги 21:10#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-3 23:40#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 3 08:25#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 13:30#Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/ 17:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 18:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 22:20#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 158-р анги 19:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги 12:00#Цаг агаарын мэдээ 07:20#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 2-р анги 10:30#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 157-р анги 13:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/ 21:10#"50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг 07:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 08:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 13:40#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 18:45#Цаг агаарын мэдээ 09:00#Цаг агаарын мэдээ 09:10#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 103,104-р анги 12:05#"Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/ 14:05#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-3 18:00#Цаг агаарын мэдээ 07:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 23-р анги 11:20#"Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/ 20:50#Реалити тайм - тайм сквер 18:05#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги 08:55#Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх" 12:30#"Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/ 17:25#Багачуудын урлан 23:40#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги 15:15#"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино 16:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/ 21:00#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 14:00#Цаг агаарын мэдээ 16:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги 17:35#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 3-р анги 4 13:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/ 21:00#"Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг 20:45#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 18:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 08:25#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 12:00#Цаг агаарын мэдээ 16:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/ 07:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 08:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 07:20#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 3-р анги 07:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги 10:30#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 158-р анги 14:00#Цаг агаарын мэдээ 18:05#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги 22:10#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 159,160-р анги 15:00#"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино 17:25#Шидэт хайрцаг 17:35#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 4-р анги 11:20#"Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/ 12:05#"Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/ 14:05#"50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг 16:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги 00:50#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 93,94-р анги 18:50#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 107,108-р анги 09:10#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги 12:30#"Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/ 17:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 18:00#Цаг агаарын мэдээ 00:30#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 09:00#Цаг агаарын мэдээ 08:55#Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх" 13:30#Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/ 5 08:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 17:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 18:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 12:05#"Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/ 13:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/ 18:05#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 26-р анги 09:10#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 107,108-р анги 17:25#Багачуудын урлан 08:55#Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх" 14:00#Цаг агаарын мэдээ 16:00#"Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/ 16:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги 18:45#Цаг агаарын мэдээ 17:35#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 5-р анги 07:20#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 4-р анги 13:40#"NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр 14:05#"Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг 23:30#"Цэцэгсийн дайн" Солонгосын ОАК 1-р анги 07:00#"Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр 12:00#Цаг агаарын мэдээ 12:30#"Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/ 15:00#"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино 20:55#Реалити тайм - ривер гарден 07:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги 21:20#"Эх хэлний эзэд" хэлэлцүүлэг /шууд/ 18:00#Цаг агаарын мэдээ 21:05#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 09:00#Цаг агаарын мэдээ 10:25#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 159,160-р анги 13:30#Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/ 19:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги 22:20#"Гурван найз" инээдмийн кино /тусгай дугаар/ 01:50#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги 08:25#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 6 16:00#Цаг агаарын мэдээ 10:00#Цаг агаарын мэдээ 18:00#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-4 22:30#"Бодлын хулгайч" Монголын уран сайхны кино 12:15#"Эх хэлний эзэд" хэлэлцүүлэг 15:50#Хөгжмийн завсарлага 21:10#"50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг 13:05#"Оюутны нууц амраг" Монголын уран сайхны кино 10:05#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги 13:00#Цаг агаарын мэдээ 14:45#"Гурван найз" инээдмийн кино /тусгай дугаар/ 08:00#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 22-26-р анги 19:00#3"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги 00:40#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги 11:20#"Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 160-р анги 17:50#Сингапурт сурцгаая 20:55#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 16:05#Шидэт хайрцаг 16:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 27-р анги 17:05#"17 нас ток шоу" нэвтрүүлэг 14:40#Цаг агаарын мэдээ 16:15#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 6-р анги 17:00#Цаг агаарын мэдээ 7 12:30#Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино 17:10#УИХ энэ 7 хоногт нэвтрүүлэг 21:10#"Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг 08:00#NBA-ийн Playoff шууд тоглолт 16:05#Багачуудын урлан 12:55#Цаг агаарын мэдээ 20:55#Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье 01:40#NBA-ийн Playoff шууд тоглолт 11:05#Цаг агаарын мэдээ 13:00#"Бодлын хулгайч" Монголын уран сайхны кино 17:30#"Хүрээлэн" Амьд ертөнц цуврал-8 19:00#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 113,114-р анги 15:30#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/ 18:45#"Хэн? Нэгэн" иргэний хөрөг нэвтрүүлэг 16:15#"Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 7-р анги 16:40#"Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 28-р анги 00:20#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 113,114-р анги 17:00#Цаг агаарын мэдээ 15:00#"Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/ 16:00#Цаг агаарын мэдээ 18:00#"Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-5 11:10#"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги 22:20#"Оюутны нууц амраг" Монголын уран сайхны кино МОНГОЛ TV#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_mongol.gif 1 13:30#Гэгээн анир 14:00#Тодруулга "Эрүүл мэндийн даатгал" 17:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 26-р анги 16:50#"Уот уотууд" хүүхэлдэйн кино 12-р анги 20:00#"Скандал" УСК /special / анги 22:00#"Үйлийн үр" СОАК 11-р анги 10:00#Тог тог тог \ season-2\ 109-р хэсэг 18:00#Тог тог тог \ season-2\ 110-р хэсэг 19:00#"Би хэн бэ?" /season-2/ 19-р хэсэг 11:40#"Сабринагийн нууц амьдрал" хүүхэлдэйн кино 26-р анги 14:30#Өдрийн хөтөлбөр 17:00#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 17-р анги 09:30#"Сонсьё, Сурья, Дагая" \season-1\ 109-р хэсэг 10:30#"Үйлийн үр" СОАК 10-р анги 12:30#"Тэр" хөрөг нэвтрүүлэг 00:00#"Даллас" УСК /season-2/ 12-р анги 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 23:30#Мэдээ 12:00#Мэдээ 06:30#Өнөө өглөө 18:30#Онцлох Мэдээ 15:30#"Оддын эрэлд" СОАК 14-р анги 2 17:00#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 18-р анги 15:30#"Нууц" СОАК /season -2/ 1-р анги 14:00#Тодруулга "Эрүүл мэндийн даатгал" 11:40#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 1-р анги 18:00#Тог тог тог \ season-2\ 111-р хэсэг 12:30#"Би хэн бэ?" /season-2/ 19-р хэсэг 14:30#"Таны мөрөөдлийн дизайн" нэвтрүүлэг 4-р хэсэг 20:00#"Скандал" УСК /season-3/ 1-р анги 22:00#"Үйлийн үр" СОАК 12-р анги 12:00#Мэдээ 18:30#Онцлох Мэдээ 06:30#Өнөө өглөө 23:30#Мэдээ 00:00#"Даллас" УСК /season-2/ 13-р анги 10:30#"Үйлийн үр" СОАК 11-р анги 13:30#М цомог 17:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 27-р анги 09:30#"Сонсьё, Сурья, Дагая" \season-1\ 110-р хэсэг 19:00#"Би хэн бэ?" /season-2/ 20-р хэсэг 10:00#Тог тог тог \ season-2\ 110-р хэсэг 16:50#"Уот уотууд" хүүхэлдэйн кино 13-р анги 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 3 14:00#Тодруулга "Барилга хот байгуулалтын яам" 17:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 28-р анги 00:00#"Даллас" УСК /season-2/ 14-р анги 10:30#"Үйлийн үр" СОАК 12-р анги 20:00#"Хар жагсаалт" УСК /season-1/ 3-р анги 12:00#Мэдээ 13:30#М цомог 23:30#Мэдээ 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 15:30#"Нууц" СОАК /season -2/ 2-р анги 18:30#Онцлох Мэдээ 12:30#"Би хэн бэ?" /season-2/ 20-р хэсэг 06:30#Өнөө өглөө 14:30#Өдрийн хөтөлбөр 10:00#Тог тог тог \ season-2\ 111-р хэсэг 11:40#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 2-р анги 22:00#"Үйлийн үр" СОАК 13-р анги 17:00#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 19-р анги 19:00#"Би хэн бэ?" /season-2/ 21-р хэсэг 09:30#"Сонсьё, Сурья, Дагая" \season-1\ 111-р хэсэг 16:50#"Уот уотууд" хүүхэлдэйн кино 14-р анги 18:00#Тог тог тог \ season-2\ 112-р хэсэг 4 18:30#Энэ л асуудал "Нийтийн тээврийн асуудлаар" 14:30#"Таны мөрөөдлийн дизайн" нэвтрүүлэг 5-р хэсэг 06:30#Өнөө өглөө 13:30#М цомог 18:00#Тог тог тог \ season-2\ 113-р хэсэг 00:00#Даллас УСК /season-2/ 15-р анги 20:00#"Хар жагсаалт" УСК /season-1/ 4-р анги 23:30#Мэдээ 16:50#"Уот уотууд" хүүхэлдэйн кино 15-р анги 19:00#"Нүүдэл Шийдэл" ток шоу /Нийтийн тээврийн асуудлаар/ 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 15:30#"Нууц" СОАК /season -2/ 3-р анги 17:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 29-р анги 10:00#Тог тог тог \ season-2\ 112-р хэсэг 11:40#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 3-р анги 12:30#"Би хэн бэ?" /season-2/ 21-р хэсэг 14:00#Тодруулга "Барилга хот байгуулалтын яам" 17:00#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 20-р анги 22:00#"Үйлийн үр" СОАК 14-р анги 10:30#"Үйлийн үр" СОАК 13-р анги 12:00#Мэдээ 09:30#"Сонсьё, Сурья, Дагая" \season-1\ 112-р хэсэг 5 15:30#"Нууц" СОАК /season -2/ 4-р анги 22:00#"Үйлийн үр" СОАК 15-р анги 09:30#"Сонсьё, Сурья, Дагая" \season-1\ 113-р хэсэг 12:00#Мэдээ 19:00#Монгол хүн Монголын баялаг "Expect Labs компаний программист М.Сувдмаа" 8-р хэсэг 13:30#М цомог 17:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 30-р анги 14:00#Тодруулга "Баянгол дүүрэг" 06:30#Өнөө өглөө 11:40#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 4-р анги 20:00#"Хар жагсаалт" УСК /season-1/ 5-р анги 00:00#"Эцсийн найдвар" УСК 1-р анги 10:00#Тог тог тог \ season-2\ 113-р хэсэг 12:30#"Нүүдэл Шийдэл" ток шоу /Нийтийн тээврийн асуудлаар/ 14:30#Өдрийн хөтөлбөр 16:50#"Уот уотууд" хүүхэлдэйн кино 16-р анги 18:00#Тог тог тог \ season-2\ 114-р хэсэг 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 10:30#"Үйлийн үр" СОАК 14-р анги 17:00#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 21-р анги 18:30#Онцлох Мэдээ 23:30#Мэдээ 6 12:00#Мэдээ 06:30#"Соник зараанд тохиолдсон адал явдал" хүүхэлдэйн кино \season-3\ 25,26,27,28,29,30-р анги 14:00#"Скандал" УСК /special анги/, /season-3/ 1-р анги 19:20#"ДЭЛХИЙН НЭЭЛТ МОНГОЛД" төлбөртэй нэвтрүүлэг 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 13:30#"Өөрчлөлт" баримтат кино \season-3\ 16-р анги 13:00#Гэгээн анир 09:00#Өнөө өглөө 16:30#"Дуулиан 2020" УАШТ Хагас шигшээ, ОТИС - Увс, 10- 41 сургууль 12:30#Мөнгөөгийн гал тогоо 19:30#"Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг 283-р хэсэг 22:00#"Стиви" УСК 17:30#Монгол хүн Монголын баялаг "Expect Labs компаний программист М.Сувдмаа" 8-р хэсэг 18:30#"Таны мөрөөдлийн дизайн" нэвтрүүлэг 6-р хэсэг 00:00#Chart news 15:30#М music \20\ 7 06:30#"Каюу" хүүхэлдэйн кино 16,17,18,19,20,21-р анги 12:30#Мөнгөөгийн гал тогоо 13:30#"Өөрчлөлт" баримтат кино \season-3\ 17-р анги 17:30#"Бяцхан лусын дагина" хүүхэлдэйн кино 00:00#Dope music 12:00#Мэдээ 14:00#"Хар жагсаалт" УСК /season-1/ 3,4,5-р анги 13:00#М Цомог 22:00#"Сүүдэрт дурсамж" УСК 21:00#"Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 18:30#"Тэр" хөрөг нэвтрүүлэг /МУАЖ Б.Дамчаа/ 19:30#"Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг 284-р хэсэг 09:00#Өнөө өглөө 18:20#"ДЭЛХИЙН НЭЭЛТ МОНГОЛД" төлбөртэй нэвтрүүлэг 16:30#"Дуулиан 2020" УАШТ Хагас шигшээ, 24 - 72, 92- 79 сургууль TV8#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_tv8.gif 1 09:40#Азтай агшин /арилжааны нэвтрүүлэг/ 11:55#"Гарц" /давталт/ 10:10#"Долоо хоногийн тойм/давталт/ 14:35#"Нэргүй нэвтрүүлэг"толь мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаар \давталт\ 19:30#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 21.10#Зочины цаг 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 09:30#"Yes" зарын цаг 11:40#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 12:25#"Yes" зарынцаг 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 21:40#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 11-р анги 12:35#Монгол кино төсөл 22:45#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 17:20#"Yes" зарынцаг 21.00#"Yes" зарынцаг 13:55#"IT IS MOVIE" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг \давталт\ 19:05#Эврика танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 14:55#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 18:05#"Чухал сэдэв хэлэлцүүлэг /давталт/ 15:15#"Витамин " энтертайнмент хөтөлбөр \давталт\ 17.30#Ододтой shopping хийх үү? /давталт/ 17:00#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 16:00#"Мэдээллийн туслагч"нэвтрүүлэг 2 13:15#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 17:20#"Иргэдийн мэдээллийн мөрөөр " шууд 19-52 14:55#Зочины цаг /давталт/ 17:00#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 10:10#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 18:30#"Golf and coffee"нэвтрүүлэг /давталт/ 14:35#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 19:30#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 11:50#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 18:00#Найзууд хүүхдийн нэвтрүүлэг 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 09:40#Азтайагшин /арилжааны нэвтрүүлэг/ 15:35#Эврика танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /давталт/ 21:10#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 12-р анги 13:50#Баримтат кино 21.00#"Yes" зарынцаг 22:15#"Витамин " энтертайнмент хөтөлбөр 11:40#"Yes" зарынцаг 13:35#Бидэнтэй цуг 8 жил /давталт/ 15:25#"Yes" зарынцаг 12:10#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 11-р анги /давталт/ 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 16:00#"Мэдээллийн туслагч"нэвтрүүлэг 09:30#"Yes" зарынцаг 23:15#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 3 19:30#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 13:45#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 14:05#Найзууд хүүхдийн нэвтрүүлэг 18:10#"Тоймлоё"нэвтрүүлэг 17:20#"Yes" зарынцаг 17:30#"Найзуудтай хамт хүүхдийн нэвтрүүлэг " шууд утас 19-52 21:35#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 13-р анги 09:40#Азтайагшин /арилжааны нэвтрүүлэг/ 12:45#"Витамин " энтертайнмент хөтөлбөр /давталт/ 18:30#Баримтат кино 22:40#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 09:30#"Yes" зарынцаг 14:30#Аргаггүй хурдан ажнай \уран сайхны тоглолт\ 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 10:10#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 21:00#"Нэргүй нэвтрүүлэг" Толь мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаар 16.00#"Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 17:00#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 21:20#Бидэнтэй цуг 8 жил 11:40#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 12-р анги /давталт/ 19:20#"Yes" зарынцаг 4 19:00#Зочины цаг 21:25#"Yes" зарынцаг 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 15:50#Хөгжмийн завсарлага 15:40#"Yes" зарынцаг 19:30#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 09:40#Азтайагшин /арилжааны нэвтрүүлэг/ 18:40#Тоймлоё нэвтрүүлэг \давталт\ 14:55#Нухацтай ярилцлага /давталт/ 21:35#Бидэнтэй цуг 8 жил 10:10#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 21.00#"Хөшиг" нэвтрүүлэг 11:40#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 14-р анги /давталт/ 13:45#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 09:30#"Yes" зарынцаг 17:30#"Иргэдийн мэдээллийн мөрөөр " шууд утас 19-52 18:10#Найзууд хүүхдийн нэвтрүүлэг 12:45#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 14:35#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 16:00#"Мэдээллийн туслагч"нэвтрүүлэг 21:50#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 14-р анги 17:00#Толь мэдээллийнхөтөлбөр 22:55#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 13:05#"4 сэтгүүлч 40 хором" нэвтрүүлэг \давталт\ 14:05#Таны амралтанд хошин шог 5 09:40#Азтайагшин /арилжааны нэвтрүүлэг/ 13:20#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 14-р анги /давталт/ 21:10#Бидэнтэй цуг 8 жил 09:30#"Yes" зарынцаг 15:10#"Yes" зарынцаг 18:15#Танин мэдэхүйн баримтат кино 12:30#Танин мэдэхүйн баримтат кино /давталт/ 17:30#Найзуудтай хамт хүүхдийн нэвтрүүлэг 19:30#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр 21:00#"Yes" зарынцаг 19:10#"Нэргүй нэвтрүүлэг" Толь мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаар 23:30#"Толь " мэдээллийн хөтөлбөр 15:20#"Хөшиг" нэвтрүүлэг /давталт/ 17:20#"Yes" зарынцаг 12:10#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 14:25#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 16:00#"Мэдээллийн туслагч"нэвтрүүлэг 19:00#"Yes" зарынцаг 21:25#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 15-р анги 22:30#"Витамин" энтертайнмент хөтөлбөр 10:40#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/ 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 17:00#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 14:45#Найзууд хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт / 15:45#"Төгсзууч-Music" зарынцаг 6 10:30#"Yes" зарынцаг 18:05#Нухацтай ярилцлага 21:40#Чухал сэдэв /хэлэлцүүлэг/ 12:10#Танин мэдэхүйн баримтат кино \давталт\ 17:00#Эрчүүдийн тоглоом ОАК 15-р анги /давталт/ 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 10:40#"Толь" мэдээллийнхөтөлбөр\давталт\ 14:40#Ая дууны мэндчилгээ /шууд утас 19-52/ 18:45#"Yes" зарынцаг 22:40#"РетроАккорд" нэвтрүүлэг 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 13:00#"Сэрүүлэг" их үд хөтөлбөр 23:10#Бидэнтэй цуг 8 жил 19:30#Тоймлоё \давталт\ 09:30#Азтайагшин/шууд/ 16:30#Амрах агшин 23:25#Монгол кино төсөл 14:30#"Yes" зарынцаг 19:50#"Yes" зарынцаг 20:00#Business" толь 15:40#Мэдээллийнтуслагч"нэвтрүүлэг 18:55#Бидэнтэй цуг 8 жил давталт 20:20#"4 сэтгүүлч 40 хором" нэвтрүүлэг 00:45#"Сантитай цуг" Хадам ээж шоу нэвтрүүлэг 21:00#"IT IS MOVIE"танинмэдэхүйннэвтрүүлэг 19:10#Хөгжмийн завсарлага 7 10:40#"Business" толь давталт 16:25#Ая дууны мэндчилгээ \19-52\ 07:55#ТВ8 эхлэл/ Төрийн дуулал/ 17:30#Монгол кино төсөл /давталт/ 00:15#"Сантитай цуг" Хадам ээж шоу нэвтрүүлэг 22:40#Бидэнтэй цуг 8 жил 08:00#"Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр 14:40#"Нэргүйнэвтрүүлэг" Толь мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаар \давталт\ 15:15#Мэдээллийн туслагч нэвтрүүлэг 15:00#Бидэнтэй цуг 8 жил 17:00#Жолооч таньд зөвлөе /шууд утас 19-52/ 11:10#"Ретроаккорд" /давталт/ 14:30#"Yes" зарынцаг 22:55#Монгол кино төсөл 09:30#Азтай агшин/шууд/ 13:00#"Сэрүүлэг" их үд хөтөлбөр /шууд/ 21:40#"Golf and coffee"нэвтрүүлэг 12:20#Танин мэдэхүйн баримтат кино 19:30#Ододтой shopping хийх үү? \нэвтрүүлэг\ 16:15#"Yes" зарынцаг 19:00#"Гарц" нэвтрүүлэг 21:30#"Yes" зарынцаг 20:00#"Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм 10:30#"Yes" зарынцаг 11:40#"4 сэтгүүлч 40 хором" нэвтрүүлэг/давталт/ NBS#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_nbs.gif 1 2 3 4 5 6 7 BTV#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_btv.gif 1 2 3 4 5 6 7 TM#http://stat.gogo.mn/images/tv/small_tm.gif 1 17:10#Дэлхийн цаг : Германд үйлдвэрлэв 20:30#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 22:50#"Чанар "нэвтрүүлэг:Бага оврын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар 23:20#"Солонгын таван өнгө " МУСК 11:00#Зарын цаг 17:00#Зарын цаг 20:00#"Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг 19:00#"Танил хүн " нэвтрүүлэг: Ч. Дамдиншарав МУГТ, Ардын багш олимпийн анхны медальтан 23:10#Зарын цаг 11:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 17:30#"Таны эрүүл мэнд " нэвтрүүлэг:Өсвөр үеийнхэнд тулгамддаг асуудал-2 09:00#"Тулаанч заан " хүүхэлдэйн кино 10:30#Спортын тойм 14:50#Зарын цаг 15:20#"Баяжих зууч " үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын нэвтрүүлэг 15:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 18:20#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 19:50#Эдэлгээ даах Энэтхэг чанар Boxer-150 21:40#"Зах зээл цаг үе " нэвтрүүлэг:Дотоодын үйлдвэрлэл, хэрэглээ 13:00#Зарын цаг 15:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ 17:50#"Мr Бен " хүүхэлдэйн кино 18:50#Зарын цаг 13:10#Өмнөговь-2012 хаврын бүсийн уралдаан /давталт/ 11:10#Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилт 21:20#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр : Ясны сийрэгжилт 22:20#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 08:00#"Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр 22:00#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 2 18:20#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 09:00#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр : Ясны сийрэгжилт 09:30#"Чанар "нэвтрүүлэг:Бага оврын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар 21:50#"Realty time " үзүүлж байна:River garden 11:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 17:00#Зарын цаг 17:10#"Амьдрал үргэлж сайхнаараа "нэвтрүүлэг /давталт/ 20:00#"Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг 11:10#Дэлхийн цаг - GLOBAL -3000 13:10#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 17:50#"Мr Бен " хүүхэлдэйн кино 22:10#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 08:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 09:20#Эдэлгээ даах Энэтхэг чанар Boxer-150 10:00#"Хэмнэл" теле сэтгүүл 14:00#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 19:00#Дэлхийн цаг: In Focus 10:40#"Зах зээл цаг үе " нэвтрүүлэг:Дотоодын үйлдвэрлэл, хэрэглээ 21:20#ТМ ярилцлага Хариуцлагатай нийгмийн төлөө:Хаврын тариалалт 22:50#"Цагаан сүүдэр " МУСК 11:00#Зарын цаг 18:50#Зарын цаг 20:30#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 22:40#Зарын цаг 14:20#Хошин шог 15:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 14:50#Зарын цаг 15:20#Хөгжмийн завсарлага 13:00#Зарын цаг 13:40#ТМ тусгай сурвалжлага:Хятад ажилчид хууль бусаар орж ирсээр… /давталт/ 15:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ 3 08:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 19:00#Дэлхийн цаг: Евромакс 09:00#"Чонын хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино 11:00#Зарын цаг 17:30#"Спортын цуурай" нэвтрүүлэг /давталт / 18:20#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 15:20#Хөгжмийн завсарлага 17:50#"Мr Бен " хүүхэлдэйн кино 13:00#Зарын цаг 14:20#"Тop sport " нэвтрүүлэг /давталт/ 22:20#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 11:10#Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилт 11:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 15:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 20:00#"Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг 10:40#"Realty time " үзүүлж байна:River garden 23:00#Зарын цаг 17:00#Зарын цаг 20:30#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 21:40#"Хавтаст хэрэг "нэвтрүүлэг :Санамсаргүй түймрийн уршиг 15:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ 22:00#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 13:50#ТМ ярилцлага Хариуцлагатай нийгмийн төлөө:Хаврын тариалалт 18:50#Зарын цаг 21:20#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр :Зүрх судасны өвчин 22:30#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 17:10#Хошин шог 23:10#"Амьдрах итгэл " МУСК 13:10#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 14:50#Зарын цаг 4 08:50#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 17:20#"Хэмнэл" теле сэтгүүл 22:50#Зарын цаг 13:40#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр :Зүрх судасны өвчин 22:20#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 15:40#TМ Өдрийн хөтөлбөр 15:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ 20:00#"Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг 13:30#Зарын цаг 17:10#Зарын цаг 18:20#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 23:00#"Paм Лэйла хоёр" 1-р анги УСК 18:50#Зарын цаг 08:00#Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр 18:00#"Мr Бен " хүүхэлдэйн кино 19:00#Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилт 21:20#"Эдийн засгийн хүндрэл, шалтгаан, гарц" нэвтрүүлэг 15:20#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 12:00#TМ Өдрийн хөтөлбөр 09:00#УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ 14:00#УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ 20:30#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 5 14:00#УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ 20:30#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 22:20#" Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 15:30#TМ Өдрийн хөтөлбөр 18:20#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 19:20#"Усны хэрэглээ бидний амьдрал" нэвтрүүлэг 21:40#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 08:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 19:50#Эдэлгээ даах Энэтхэг чанар Boxer-150 22:30#"Өнөөдрийн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр 23:10#"Paм Лэйла хоёр" 2-р анги УСК 20:00#"Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг 23:00#Зарын цаг 17:50#"Мr Бен " хүүхэлдэйн кино 15:20#Зарын цаг 18:50#Зарын цаг 22:00#ТМ тусгай сурвалжлага:Ургийн гажиг 17:00#Зарын цаг 09:00#УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ 17:10#Дэлхийн цаг - GLOBAL -3000 19:00#"Спортын цуурай" нэвтрүүлэг:Боулингийн спорт 21:20#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр :Шимэгчийн хор уршиг 12:00#TМ Өдрийн хөтөлбөр 13:30#Зарын цаг 13:40#Хошин шог 15:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ 6 20:30#"Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр 20:00#"Тop sport " нэвтрүүлэг:Skateboard street-2013 21:40#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 10:40#Хөгжмийн завсарлага 17:10#Зарын цаг 21:30#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 14:10#"Хэмнэл" теле сэтгүүл 11:10#TМ Өдрийн хөтөлбөр 14:50#Зарын цаг 19:30#Дэлхийн цаг:Японы амьдрал 10:20#"Спортын цуурай" нэвтрүүлэг:Боулингийн спорт 12:30#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 19:00#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /Ачит мутар үзүүлж байна / 09:00#"Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр 11:00#Зарын цаг 22:00#"Realty time " үзүүлж байна:Тime square 12:10#ТМ тусгай сурвалжлага:Ургийн гажиг 15:00#Баха-2014 авто машины уралдаан 18:00#Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал 13:00#Зарын цаг 23:20#"Бурханаас заяасан зүйл" 1-р анги УСК 09:50#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 18:30#"Тулааны спорт " нэвтрүүлэг: 10:00#Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр :Шимэгчийн хор уршиг 10:50#Эдэлгээ даах Энэтхэг чанар Boxer-150 13:10#TМ Өдрийн хөтөлбөр 22:50#Парламентийн долоо хоногийн тойм 19:10#"Тор мessage" нэвтрүүлэг 22:10#"Амьдрал үргэлж сайхнаараа "нэвтрүүлэг:МУ-ын дархан мэргэн С .Цог оролцоно 23:10#Зарын цаг 7 09:00#Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал 11:10#TМ Өдрийн хөтөлбөр 21:50#"Танил хүн " нэвтрүүлэг: АИХ-ын депутат, АИХ-ын орлогч дарга, Хүний эрхийн үндэсний комиссын анхны дарга Цогт-Очирын Лоохууз оролцоно. 23:10#Зарын цаг 10:10#"Амьдрал үргэлж сайхнаараа "нэвтрүүлэг:МУ-ын дархан мэргэн С .Цог оролцоно 18:00#"Далай Тэнгис" баримтат кино 23:20#"Бурханаас заяасан зүйл" 2-р анги УСК 12:10#" Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /Ачит мутар үзүүлж байна / 14:50#Зарын цаг 09:30#"Тулааны спорт " нэвтрүүлэг: 16:20#"Тор мessage" нэвтрүүлэг: 15:00#Парламентийн долоо хоногийн тойм 12:20#"Ж.Ж Миракль " гоо сайхан үзүүлж байна 21:30#"Таны эрүүл мэнд " нэвтрүүлэг:Ургамлын харшил 15:20#"Эдийн засгийн хүндрэл, шалтгаан, гарц" нэвтрүүлэг /давталт/ 12:50#Зарын цаг 14:00#"Хэмнэл" теле сэтгүүл 13:00#TМ Өдрийн хөтөлбөр 16:50#Зарын цаг 20:20#Зарын цаг 22:50#Спортын тойм 17:00#"Ая дууны мэнд" шууд нэвтрүүлэг 20:30#"Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр 10:00#"Realty time " үзүүлж байна:Тime square 19:30#Бүтээл төрөх агшин нэвтрүүлэг /давталт/ 11:00#Зарын цаг 12:40#"Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг / Best буйдан / 20:10#"Баяжих зууч " үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын нэвтрүүлэг